Komplexní řízení procesů oblasti ekologie a ochrany životního prostředí

  Řízení procesů nakládání s odpady

  Řízení procesů nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky

  Řízení procesů oblasti znečišťování ovzduší

  Zpracování dokumentace nakládání s odpady

  Vedení průběžné evidence odpadového hospodářství

  Zpracování ročního hlášení nakládání s odpady ISPOP,IRZ

  Zpracování statistických  výkazů nakládání s odpady

  Zpracování identifikačních listů nebezpečných odpadů

  Zpracování provozních řádů a provozních předpisů

  Zpracování výkazů pro zajištění povinnosti zpětného odběru obalů společnosti EKOKOM

  Zpracování dokumentace středních zdrojů znečišťování ovzduší

  Výpočty a výkazy zpoplatnění středních zdrojů znečišťování ovzduší

  Výkon funkce ekologa